loading

Madinaguda DoctorsGeneral Paediatrics

Dr. Vishal
Dr. M. Bhaskar
Dr. Anupam Bahe
Dr. B. Vasudha

Paediatric Intensive Care Unit (PICU)

Dr. Anupam Bahe
Dr. B. Vasudha

Paediatric Neurology

Dr. Razia Adam Kadwa

Paediatric ENT

Dr. Alok Rathi

Pediatric Surgery & Pediatric Urology

Dr. VVS Chandrasekharam
Dr. Lalatendu Kumar
Dr. Jamir Arlikar

Paediatric Cardiology

Dr. Prashanth Patil

Pediatric Dermatology

Dr. G. L. Sitara

Behavioural Paediatrics

Dr. Shruti Mishra

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Dr. Amar Sundar Varma
Dr. M. Bhaskar

Gynecology & Obstetrics

Dr. S. Pallavi
Dr. Lavanya
Dr. Divya Swetha
Dr. G. Geeta Devi

Pediatric Orthopedic

Child Development Center

Dr. Shruti Mishra